Yıllık izine çıkanlar/çıkabilenler ne şanslısınız. Tatil fotoğraflarına bakıp bakıp çalışan ben de bir gün “tatil yapanlar”dan olup, tatil fotoğrafı paylaşmayı umut ediyorum ve bugün yayınlanan son değişikliği sizlerle paylaşıyorum.

Yıllık izin süresinin EN ÇOK 3’E BÖLÜNEBİLİR ifadesi değişmiştir.

Örneğin 14 günlük izin ; 10+4  veya  10 +2 + 2  olarak en çok 3 parçaya bölünerek kullanılabilirken ; (ki uygulamada genelde 6 +8 olarak yapılıyor)

İsabetli bir karar ile “bölümler halinde kullanılabilir”  ibaresi ile yönetmelik değiştirilmiştir.

NOT : Bir bölümü 10 günden aşağı olmamak üzere kelimleri değişmediğinden, yine mevzuat ile hayatın gerçeği birbirini tutmamaktadır.

18 Ağustos 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 30158
YÖNETMELİK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

YILLIK ÜCRETLİ İZİN YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/3/2004 tarihli ve 25391 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “en çok üçe bölünebilir.” ibaresi “bölümler halinde kullanılabilir.” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Alt işveren işçilerinden, alt işvereni değiştiği hâlde aynı işyerinde çalışmaya devam edenlerin yıllık ücretli izin süresi, aynı işyerinde çalıştıkları süreler dikkate alınarak hesaplanır. Asıl işveren, alt işveren tarafından çalıştırılan işçilerin hak kazandıkları yıllık ücretli izin sürelerinin kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmek ve ilgili yıl içinde kullanılmasını sağlamakla, alt işveren ise tutmak zorunda olduğu izin kayıt belgesinin bir örneğini asıl işverene vermekle yükümlüdür.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Yer altı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri dörder gün arttırılarak uygulanır.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.